බැටරි උපදෙස්

instru-1
instru-2
instru-3
instru-4
instru-5