කර්මාන්තශාලා සංචාරය

බිම් ස්ථානය

බිම් ස්ථානය

බිම් ස්ථානය

කර්මාන්තශාලා ප්රදර්ශනය

බිම් ස්ථානය

බිම් ස්ථානය

factory (8)
factory (9)
factory (16)
factory (18)
factory (15)
factory (2)
factory (1)
factory (3)
factory (6)
factory (10)
factory (5)
factory-99_01
factory (14)
factory-99_09
factory-99_12
factory-99_05
factory-99_03
factory-99_06